www.JerzyWojcik.com

1 listopada 2006

-listopad 2006 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 15:29

Na zlecenie Urzędu M. St. Warszawy, Dzielnica Mokotów został wykonany „Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania parku Pod Kopcem Powstania Warszawskiego” przez firmę ABIES – Architektura Krajobrazu, Barbara Kraus-Galińska z Warszawy .
Opracowanie  w 7 tomach obejmuje projekty gospodarowania drzewostanem, zagospodarowania terenu, drobnych form architektury, schodów, ogrodzenia, placu zabaw, ścieżek i ukształtowania terenu, zieleni i oświetlenia.

Projekt ukształtowania terenu Parku Pod Kopcem Powstania Warszawskiego (rysunek z projektu firmy ABIES)

Projekt ukształtowania terenu Parku Pod Kopcem Powstania Warszawskiego (rysunek z projektu firmy ABIES)

Przy opracowaniu projektu uwzględniono:
-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Bartyckiej  wg. uchwały Rady Gminy  W-wa Centrum nr 496/XXXVI/2000 z dn. 28.08.2000r
-Inwentaryzację drzewostanu wykonana w 12.2003 przez RS Architektura Krajobrazu.
-Koncepcja zagospodarowania strefy ZP-1 parku Pod Kopcem Czerniakowskim wykonana w trzech wersjach przez Pracownie Architektoniczną Wojciecha Kornatowskiego z 2003 r.
-Dokumentację geotechniczna wykonaną przez Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST.
-Ekspertyzę ornitologiczną terenu planowanego parku miejskiego Kopiec Czerniakowski wykonaną przez dr Wiesława Nowickiego z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w sierpniu 2004r.

 

Przyjęto, że „ Park Pod Kopcem Powstania Warszawskiego ma być miejscem szczególnym, głównie na jego symbolikę – miejsce pamięci, pomnik ku czci ludzi walczących w Powstaniu Warszawskim”.
Rozwiązanie projektowe:
– wejście główne – kontynuacja istniejących monumentalnych schodów,
– aleja spiralna na szczyt kopca z miejscami do usytuowania elementów pomnikowych (pomniki wybrane przez organizacje kombatanckie),
– placyki przeznaczone do ekspozycji tablic z informacjami historycznymi,
– trzy altany wypoczynkowe na szczycie kopca (miejsce wypoczynku dla osób starszych),
– plac symboliczny z ozdobnymi elementami (betonowe bloki) przypominające o każdym dniu Powstania – ilość odpowiednia ilości dni Powstania,
– wejście główne od strony przyszłych pawilonów usługowych pokreślone „brzozowymi szeregami” rosnącymi pomiędzy trawiastymi pagórkami,
– wyeksponowanie kamienia upamiętniającego uchwalenie konstytucji 3-ego maja.

Funkcje rekreacyjne zapewnią:
– ścieżki spacerowe o łagodnych spadkach i tarasy widokowe,
– place wypoczynku biernego (w tym do obserwacji ptaków),
– plac zabaw dla dzieci i zorganizowane miejsce na ognisko,
– tor z przeszkodami ziemnymi dla rowerów górskich,
– zadaszenia – altany – ze stolikami szachowymi, ławkami betonowo – drewniane w ilości 165, toalety tymczasowe,
– zróżnicowane oświetlenie ścieżek i schodów,
– zamknięcie całego parku stalowym ażurowym ogrodzeniem wysokości 2 m,
– Na teren parku przewiduje się 8 wejść, w tym dwa od ul. Bartyckiej.

Przewiduje się poważne nasadzenia z roślin dobranych pod względem walorów dekoracyjnych i pozostawienie południowo – wschodniej części parku jako terenu ochronnego dla ptaków bez ingerencji człowieka z rozmieszczeniem poidełek dla ptaków.
Tor dla rowerów górskich uzgodniono z przedstawicielem klubu sportowego „GRAVITY”, a tor dla psów z elementami Agility z warszawskim klubem Agility „FORT”.

Cała powierzchnia opracowania to 81 160 m2. Zieleń obejmie 62 215 m2, a nawierzchnie utwardzone 13 945 m2, w tym projektowane 12 196 m2.

Uchwałą Nr XLV/241/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 Rada Dzielnicy Mokotów pozytywnie zaopiniowała aktualizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2011 w części dotyczącej Dzielnicy Mokotów. W programie tym zamieszczono pod poz. Nr 4 zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego (dawnego Kopca Czerniakowskiego” z wartością całkowitą 12 800 tys. zł  i z terminem zakończenia jego w roku 2009.
W kolejnych latach zmieniano w/w Wieloletni Program Inwestycyjny przesuwając również odpowiednio termin zakończenia tego zadania.

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress