www.JerzyWojcik.com

13 lutego 2007

-13 lutego 2007 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 19:13
pomnik na szczycie Kopca

pomnik na szczycie Kopca

Poniżej odpowiedź na pismo Stowarzyszenia „Kopiec Czerniakowski” z dnia 8 stycznia 2007 do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydenta m. st. Warszawy :
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Zastępca Prezydenta
Plac Bankowy 3/5, pok. 127, 00-950 Warszawa,
Warszawa, 13 luty 2007

Pan Jerzy Wójcik
Przedstawiciel Stowarzyszenia ,,Kopiec Czerniakowskiego”
W nawiązaniu do pisma z dn. 08.01.2007 w sprawie ochrony dotychczasowego charakteru zadrzewień i zakrzewień Kopca Czerniakowskiego na terenie Dzielnicy Mokotów uprzejmie informujemy, ze

Kopiec Czerniakowski wraz z umieszczonym na jego szczycie symbolem Polski Walczącej stanowi dominujący w krajobrazie centralnej Warszawy element.
Urządzenie na tym terenie, zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, ogólnodostępnego  parku  miejskiego  przyczyni  się  do uporządkowania tego fragmentu Warszawy.  Otoczenie  Monumentu – miejsca rokrocznych spotkań  kombatantów zyska reprezentacyjny wystrój a mieszkańcy atrakcyjne miejsce wypoczynku.
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tereny wokół Kopca Czerniakowskiego przeznaczone są pod budowę parku miejskiego.
2003 r. na zlecenie Dzielnicy Mokotów wykonana została inwentaryzacja zieleni oraz opracowano koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenu.

Kopiec jesienią

Kopiec jesienią

Większość drzew na terenie znajduje się w złym stanie sanitarnym i technicznym. Konieczne stało się więc opracowanie projektu gospodarki drzewostanem. Zakłada się, że wymiana drzewostanu będzie rozłożona na kilka lat i następować będzie stopniowo z uwagi na miejsca lęgowe ptaków, jak i na niebezpieczeństwo nasilenia się spływu powierzchniowego na skarpach kopca. W wytycznych do nowych nasadzeń zostały uwzględnione nasadzenia dużych powierzchni krzewów, o dużym zagęszczeniu, które z upływem czasu staną się atrakcyjnym miejscem lęgowym dla ptaków zaroślowych i prawdopodobnie przyciągną na teren kopca więcej gatunków niż gnieździ się tu obecnie.
Planuje się odstąpienie od usuwania drzew mających w swoich pniach wydrążone dziuple (o ile drzewa te nie będą stanowiły zagrożenia dla ludzi  i  mienia) celem  pozostawienia naturalnych miejsc lęgowych dla „dziuplaków”.

Ekspertyza   ornitologiczna  zasiedlenia   przedmiotowego   obszaru   przez   rzadkie  gatunki ptaków wykazała, które miejsca są najcenniejsze przyrodniczo i gdzie nie należy ingerować, tak aby nie zostały pogorszone warunki  bytowania  ptaków.   Dokumentacja techniczna budowy całego parku uwzględnia wyniki ekspertyzy.
Nie przewiduje się w przyszłości żadnych działań mogących naruszać środowisko przyrodnicze, a wszystkie problemy związane z ochroną miejsc lęgowych ptaków będą rozstrzygane podczas konsultacji z autorem projektu zagospodarowania terenu i specjalistami z zakresu ornitologii.

cień pomnika na Kopcu, zdjęcie z satelity

cień pomnika na Kopcu, zdjęcie z satelity

Użytkami ekologicznymi w rozumieniu Art. 42 ww.  Ustawy są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska   rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
Dyskusyjna jest więc sprawa uznania za użytek ekologiczny sztucznej formy, usypanego z gruzów Kopca Czerniakowskiego.
Należy zaznaczyć, że miejsca lęgowe ptaków są obligatoryjnie chronione na mocy Art. 46 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz.  U. Nr 92 póz. 880) tak więc, utworzenie w otoczeniu Kopca Czerniakowskiego ogólnodostępnego parku miejskiego i respektowanie wszystkich  omawianych  wcześniej  wytycznych dotyczących zachowania miejsc lęgowych nie pogorszy warunków bytowania ptaków.

Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy
Jacek Wojciechowicz

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress