www.JerzyWojcik.com

27 maja 2006

-27 maja 2006 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 19:07
Widok Kopca od srony południowej

Widok Kopca od srony południowej

Poniżej odpowiedź na pismo Stowarzyszenia „Kopiec Czerniakowski” z dnia 28 kwietnia 2006 do Pana Prezydenta m. st. Warszawy :

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Pl. Defilad 1, Warszawa

Warszawa, 27.05.2006 r.
Stowarzyszenie „Kopiec Czerniakowski”

W odpowiedzi na Państwa pismo skierowane na ręce Pana Mirosława Kochalskiego – osoby pełniącej funkcje Prezydenta m. st Warszawy w sprawie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu parku wokół Kopca Powstania Warszawskiego Biuro Ochrony Środowiska informuje, że projekt został wykonany na zlecenie Dzielnicy Mokotów przez posiadającą wieloletnie doświadczenie w projektowaniu terenów zieleni firmę Abies -Architektura Krajobrazu Barbara Kraus-Galińska,

panorama Warszawy z Kopca

panorama Warszawy z Kopca

Projektant parku został zobligowany do stosowania się do wszystkich zaleceń zawartych w opracowanej w sierpniu 2004r przez OTOP „Ekspertyzy ornitologicznej terenu planowanego parku miejskiego Kopiec Czerniakowski”.
W związku z powyższym przewidziano pozostawienie wielu egzemplarzy drzew i krzewów, które stanowią naturalne miejsca lęgowe i żerowiska dla ptaków, miejsca najcenniejsze przyrodniczo zostały ominięte przez ciągi piesze.
Inwentaryzacja drzewostanu na przedmiotowym terenie wykazała, że większość drzew na terenie przyszłego parku znajduje się w złym stanie sanitarnym i technicznym. W przewadze występują samosiewy klonu jesionolistnego (Acer negundo), który nie jest gatunkiem rodzimym dla obszaru Polski. Na obszarach skarpowych większość tych drzew jest zdeformowana i wykazuje znaczne tendencje do zamierania. W związku z tym założono powolną wymianę drzewostanu na części stoków oraz nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych o dużym zagęszczeniu, które z upływem czasu staną się atrakcyjnym miejscem łęgowym dla ptaków zaroślowych i prawdopodobnie przyciągną na teren kopca więcej gatunków ptaków niż gnieździ się tu obecnie oraz zapobiegną erozji skarp.
Z uwagi na charakter miejsca zakres wykonanej dokumentacji był konsultowany ze środowiskiem kombatanckim a ponadto w zakresie nowych nasadzeń i gospodarki drzewostanem z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów oraz z Biurem Ochrony Środowiska w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej.

Pomnik Polski Walczącej

Pomnik Polski Walczącej

Należy zaznaczyć, że projekt zagospodarowania terenu parku w Okół Kopca Czerniakowskiego został sporządzony zgodnie z zasadami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bartyckiej.
Kopiec Czerniakowski wraz z umieszczonym na jego szczycie symbolem Polski Walczącej stanowi dominujący w krajobrazie centralnej Warszawy element.
Urządzenie na tym terenie parku przyczyni się do uporządkowania tego fragmentu Warszawy, podniesienia jego walorów przyrodniczych oraz estetycznych.
Otoczenie Monumentu – miejsca rokrocznych spotkań kombatantów zyska reprezentacyjny wystrój, a mieszkańcy atrakcyjne miejsce wypoczynku.

Z poważaniem
p.o. Dyrektora Biura Ochrony Środowiska
Krystian Szczepański

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress