www.JerzyWojcik.com

31 stycznia 2005

31 stycznia 2005 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 19:05

Utworzone zostaje Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „Kopiec Czerniakowski” z następującym regulaminem działalności :
Regulamin działalności Stowarzyszenia zwykłego „Kopiec Czerniakowski”
1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Kopiec Czerniakowski” i w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

5. Celem Stowarzyszenia jest ochrona walorów Kopca Czerniakowskiego (obecna nazwa Kopiec Powstania Warszawskiego) i jego okolic na terenie dzielnicy Warszawa Mokotów, a w szczególności:

a. ochrona wartości przyrodniczych tego terenu,

b. utrwalanie wartości historycznych i ochrona symboli patriotycznych związanych z Kopcem Powstania Warszawskiego,

c. zbieranie i upowszechnianie dokumentacji związanych z powstaniem i historią Kopca Powstania Warszawskiego oraz jego walorami przyrodniczymi

d. inicjatywy w zakresie zagospodarowania terenu Kopca Powstania Warszawskiego zgodnie z jego walorami przyrodniczymi i symboliką historyczną.

6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

– do właściwych organów administracji publicznej z wnioskami i inicjatywami,

-propagowanie wiedzy o historii i walorach tego terenu w publikacjach (prasa, internet, itp.).

7. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie i która ukończyła 18 lat.

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej.

9. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich ustalonych i aktualizowanych w trybie uchwały zebrania członków Stowarzyszenia.

10. Zebrania członków Stowarzyszenia zwoływane są przez Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie, z jego inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 2 członków. Uchwały Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

11. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Pan Jerzy Wójcik.

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress