www.JerzyWojcik.com

20 sierpnia 2000

-sierpień 2000 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 15:08

W sierpniu 2000 roku uchwałą nr 496 Gminy Centrum zatwierdzono „Plan przestrzennego zagospodarowania rejonu ul. Bartyckiej”. Plan ten wyodrębnił teren kopca (ZP wg symbolu na planie): od strony północnej -ulica Bartycka, południowej -ulica Bluszczańska, wschodniej -ulica Nowoprojektowana Zachodnia (za osiedlem domków Pod Kopcem) i od strony zachodniej –tył Osiedla Zwierzyniecka (za Szkołą Podstawową).
Ustalono dla terenu ZP:
– realizację parku miejskiego wg indywidualnego projektu.
– Dopuszczono lokalizowanie funkcji usługowych z zakresu gastronomii, wystawiennictwa i nauki.
– Wykluczono funkcje mieszkaniowe, usługowe z zakresu handlu i administracji, obiektów przemysłowych i usług uciążliwych.
– Nakaz zachowania minimum 80% terenu w formie terenu biologicznie czynnego i wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej.
– Lokalizację założenia pomnikowego na terenie wzgórza i adaptację istniejącej prostej drogi od strony ulicy Bartyckiej.
– Realizację spiralnej drogi prowadzącej na szczyt kopca, z możliwością lokalizacji tarasów widokowych oraz elementów pomnikowych wzdłuż drogi.
– Nakaz likwidacji istniejącej zabudowy magazynowej od strony ul. Bartyckiej i po zachodniej stronie kopca.
– Zachowanie otwarcia widokowego na kopiec od strony ul. Bluszczańskiej i lokalizację krajobrazowego układu wodnego u południowego podnóża kopca.

plan zagospodarowania kopca ZP

plan zagospodarowania kopca ZP

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress